Algemene voorwaarden

1. BEGRIPSBEPALINGEN

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieder:
de (mannelijke of vrouwelijke) persoon die op de Website een erotische dienst aanbiedt, welke dienst wordt afgenomen tussen de Aanbieder en de Gebruiker, uitdrukkelijk buiten kennis en invloed van Holder Limited;
Gebruiker:
de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website en Dienst van Holder Limited;
Holder Limited:
Holder Limited, een besloten vennootschap naar Hong Kong recht, statutair gevestigd te Office tower convention plaza FLAT/RM 4210, te Wanchai, Hong Kong, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 2264669.
Account:
een aangemaakt gebruikersaccount van de Gebruiker;
Diensten:
de dienstverlening die Holder Limited aan Gebruikers levert;
Overeenkomst:
de overeenkomst die de Gebruiker aangaat met Holder Limited voor het gebruik van de Website en de dienstverlening van Holder Limited behorend bij de Website(s);
Website:
de website KnullaX.se, welke door Holder Limited wordt beheerd en waarop de Diensten van Holder Limited aan de Gebruiker worden aangeboden;.

2. ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Website.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan kennis worden genomen op de Website van Holder Limited. Zij zullen op eerste verzoek van de Gebruiker per e-mail worden toegezonden in de Nederlandse taal.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door Holder Limited en de Gebruiker schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, handels-/inkoop-/leveringsvoorwaarden of enige andere voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk door Holder Limited van de hand gewezen en niet van toepassing verklaard.

3. VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE

3.1 Voorafgaand aan het gebruik van de Website en daarbij behorende Dienst dient de Gebruiker deze algemene voorwaarden te lezen en te accepteren. Het gebruik van de Website en de Dienst veronderstelt dat de Gebruiker akkoord is met alle bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

3.2 Voorafgaand aan het gebruik van de Website en de daarbij behorende Dienst verklaart de Gebruiker het cookiestatement en de privacyverklaring van de Website van Holder Limited te hebben gelezen, begrepen en uitdrukkelijk te hebben geäccepteerd. Indien de Gebruiker het cookiestatement en de privacyverklaring niet heeft geäccepteerd, dient hij de Website niet te gebruiken.

3.3 De Website en de Dienst mag enkel gebruikt worden door een Gebruiker / Adverteerder die 21 jaar of ouder is. Bezoekers dienen 18 jaar of ouder te zijn. Indien de Gebruiker deze leeftijd niet heeft, dient hij per direct zich te onthouden van elk gebruik van de Website en de Dienst. Holder Limited kan, indien zij gerede twijfel heeft aan de leeftijd van de Gebruiker, zijn toegang tot de Website (definitief) ontnemen. Holder Limited behoudt zich het recht voor om de Gebruiker om (persoons)gegevens te verzoeken waaruit zijn leeftijd blijkt. Het gebruik van deze persoonsgegevens zal op overeenkomstige manier geschieden zoals bepaald in art. 6 van deze algemene voorwaarden.

3.4 De Gebruiker sluit door het gebruik van de Website een Overeenkomst met Holder Limited tot het gebruik van de Website en de dienstverlening van Holder Limited behorend bij de Website.

4. INHOUD DIENST

4.1 Holder Limited levert Diensten aan haar Gebruikers door middel van haar Website. Deze Diensten omvatten (niet-uitsluitend):

  • het aanbieden van een online gebruikersplatform waarop een Gebruiker in contact kan komen met een meerderjarige Aanbieders en/of andere Gebruikers, waarbij dit gebruikersplatform de mogelijkheid biedt om informatie op te vragen bij de Aanbieder over (erotische) ontmoetingsmogelijkheden;
  • het aanbieden van erotisch en pornografisch beeld- en video materiaal.

4.2 Holder Limited is uitdrukkelijk niet betrokken bij de erotische dienst die een Aanbieder of andere Gebruiker aan een Gebruiker aanbiedt, levert, of waartoe de Gebruiker een aanzoek doet. Op het moment dat een Gebruiker op enige vorm in contact treedt met een Aanbieder ontstaat een nieuwe overeenkomst tussen uitsluitend de Gebruiker en de Aanbieder en/of andere Gebruiker.

4.3 Holder Limited behoudt zich het recht voor om alle content van de Gebruiker op de Website die, naar inzicht van Holder Limited, als niet toelaatbaar wordt gekwalificeerd, te verwijderen. Onder dergelijke content wordt (in ieder geval, maar niet uitsluitend) verstaan de content met lasterlijke, bedreigende, blasfemerende, smadelijke en diffamerende inhoud, alsmede de content waarin geweld wordt verheerlijkt, kan aanzetten tot geweld of enige andere vorm van strafbaar gedrag, alsook de content welke afbeeldingen of videomateriaal van minderjarigen, van misbruik van minderjarigen, kinderpornografie, reclame of enig ander materiaal bevat dat onrechtmatig of strafbaar kan zijn.

4.4 Holder Limited behoudt zich het recht voor om de Gebruiker die content aanbiedt zoals genoemd in art. 4.3. van deze algemene voorwaarden de toegang tot zijn Account, de Dienst en de Website (definitief) te ontzeggen. Voorts zal Holder Limited, naar eigen inzicht of indien daartoe verzocht deze content aan overheidsinstanties of overige instanties van rechtspleging toezenden.

4.5 Indien Holder Limited constateert dat een Gebruiker enige vorm van spam- of junk e-mail verspreidt op enige plek binnen de Website behoudt Holder Limited het recht voor de Gebruiker, eventueel na een éénmalige waarschuwing, de toegang tot zijn Account, de Dienst en de Website (definitief) te ontzeggen.

4.6 Holder Limited verbiedt de upload van computerprogramma's (waaronder autofreshers/mouseclickers etc), bestanden en ander gegevensmateriaal, dat destructieve en onberekenbare kenmerken bevat zoals gemanipuleerde bestanden, "verstopte" bestanden (bijvoorbeeld: beelden, die zijn geïntegreerd in audio bestanden), worms, Trojaanse paarden of bots voor het scrollen, of voor verdere activiteiten, die de integriteit of het functioneren van de Website of van online communicatie in het algemeen verstoren of kunnen verstoren. Na constatering van het bovengenoemde zal de desbetreffende Gebruiker permanent geen toegang meer hebben tot de Website en zijn Account.

4.7 De Gebruiker kan uitsluitend één Account registreren en/of beheren, tenzij Holder Limited (uitdrukkelijke voorafgaande) toestemming heeft gegeven voor de registratie en/of beheer van meerdere Accounts.

5. DE GEBRUIKER

5.1 De Gebruiker zal de Website uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in deze algemene voorwaarden. De Gebruiker zal de Website uitdrukkelijk niet gebruiken voor illegale vormen van prostitutie en/of seksueel contact, mensenhandel en/of enige andere vorm van seksueel misbruik. Indien Holder Limited het vermoeden heeft dat de Gebruiker de Website in strijd met deze algemene voorwaarden gebruikt, behoudt zij zich het recht voor om daarvan aangifte te doen bij de politie of andere instanties van rechtspleging.

5.2 De Website stelt de Gebruiker in staat om rechtstreeks in contact te treden met een andere Gebruiker en/of Aanbieder. De Gebruiker zal zich ten alle tijden op de Website op respectvolle en passende wijze uiten en gedragen. Indien Holder Limited constateert, in haar opvatting, dat de Gebruiker in strijd handelt met fatsoensnormen, kan zij de Gebruiker de toegang tot de Website (definitief) ontzeggen.

5.3 Alvorens een Gebruiker in contact treedt met een Aanbieder en/of andere Gebruiker, vergewist hij er zich van dat hij geen seksueel overdraagbare aandoeningen heeft. Indien de Gebruiker twijfelt of hij een seksueel overdraagbare aandoening heeft dient hij zich per direct te onthouden van ieder nader contact met een Aanbieder.

5.4 Alvorens een Gebruiker in contact treedt met een Aanbieder en/of andere Gebruiker, vergewist hij er zich van dat de Aanbieder en/of andere Gebruiker hem niet als minderjarig overkomt. Indien de Gebruiker twijfelt of de Aanbieder en/of andere Gebruiker meerderjarig is, of heeft geconstateerd dat de Aanbieder minderjarig is dient hij zich per direct te onthouden van ieder nader contact met een Aanbieder en Holder Limited en/of de politie of enige andere instantie van rechtspleging direct van zijn twijfel of constatering te informeren.

5.5 Alvorens een Gebruiker in contact treedt met een Aanbieder en/of andere Gebruiker waarvan hij betwijfelt, vermoedt of gerede grond heeft aan te nemen dat een Aanbieder en/of andere Gebruiker niet uit eigen wil, op grond van mensenhandel of enig andere vorm van seksueel misbruik haar (erotische) diensten aanbiedt, dient hij zich per direct te onthouden van ieder nader contact met de Aanbieder, en Holder Limited en/of de politie of enige andere instantie van rechtspleging direct van zijn twijfel, vermoeden of constatering te informeren.

5.6 Uitsluitend de aangezochte Aanbieder en/of andere Gebruiker beoordeelt het aanzoek van de verzoekende Gebruiker. Indien de Aanbieder en/of andere Gebruiker het aanzoek van de Gebruiker weigert, dient de Gebruiker zich te onthouden van verder contact met de Aanbieder en/of andere Gebruiker of zijn aanzoek aan te passen conform de wens van de Aanbieder en/of andere Gebruiker.

5.7 Holder Limited is niet betrokken bij het aanzoek van de Gebruiker. Holder Limited levert geen rechtstreekse erotische diensten. Holder Limited treedt uitsluitend op als dienstverlener van een gebruikersplatform waarop een Gebruiker in contact kan komen met een Aanbieder en/of andere Gebruiker.

6. PERSOONSGEGEVENS

6.1 Voorafgaand aan het verstrekken van enige persoonsgegevens dient de Gebruiker deze algemene voorwaarden alsmede het cookiestatement en het privacy beleid van Holder Limited te hebben gelezen en te hebben geäccepteerd. Indien een Gebruiker persoonsgegevens aan Holder Limited verstrekt zal deze er van uit gaan dat de Gebruiker expliciet toestemming heeft gegeven tot verwerking van zijn persoonsgegevens.

6.2 Bij de registratie van een Account dient de Gebruiker zijn gegevens te verstrekken. Tot deze behoren in ieder geval zijn e-mail adres, en in voorkomende gevallen zijn naam, zijn adres en zijn telefoonnummer.

6.3 De Gebruiker zal zijn eigen gegevens volledig en waarheidsgetrouw aan Holder Limited aanleveren. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de gegevens van een andere Gebruiker of persoon aan te leveren. De Gebruiker zal evenmin andere Gebruikers of personen toestemming geven om zijn Account te gebruiken. Indien Holder Limited het vermoeden heeft dat het Account van de Gebruiker oneigenlijk of door een ander dan de Gebruiker wordt gebruikt, behoudt zij zich het recht voor dit Account te blokkeren en/of (definitief)te verwijderen.

6.4 Van artikel 6G.3. kan slechts worden afgeweken indien Holder Limited daartoe (uitdrukkelijk voorafgaande) toestemming heef verleend.

6.5 De Gebruiker is toegestaan om persoonlijke contactgegevens vermelden op zijn Account, of binnen de vrije invulvelden van de Website en/of de Dienst. Indien Holder Limited constateert dat de Gebruiker zijn persoonlijke contactgegevens aanbiedt, behoudt Holder Limited het recht voor om deze gegevens per direct te verwijderen. Holder Limited is niet verantwoordelijk of ansprakelijk voor de gevolgen die wel of niet kunnen voortvloeien uit het openbaren van persoonlijke contactgegevens voor de Gebruiker.

6.6 De gegevens van de Gebruiker zullen uitsluitend door Holder Limited worden gebruikt in overeenstemming met haar privacybeleid en ten behoeve van het normale gebruik van de Website en de daarbij behorende dienstverlening van Holder Limited.

6.7 De gegevens van de Gebruiker zullen niet door Holder Limited aan derden worden verstrekt.

6.8 De gegevens van de Gebruiker zullen twee jaar na de laatste webaanvraag/ gebruik van de Website door de Gebruiker door Holder Limited worden verwijderd. Indien niet vastgesteld kan worden wanneer het laatste gebruik van de Website plaatsvond, behoudt Holder Limited zich het recht voor om de persoonsgegevens te bewaren vanaf de dag waarop de Gebruiker de Website (zichtbaar) voor het laatst bezocht heeft.

6.9 De Gebruiker kan toestemming geven voor het gebruik van zijn gegevens voor nieuwsbrieven van Holder Limited. De Gebruiker kan op elk moment kenbaar maken dat hij geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen. Holder Limited behoudt zich het recht voor om systeemveranderingen ten aanzien van de Website of Dienst aan de Gebruiker middels een nieuwsbrief kenbaar te maken.

6.10 De Gebruiker kan Holder Limited verzoeken om zijn persoonsgegevens blijvend te doen verwijderen. Holder Limited zal aan dit verzoek gehoor geven, tenzij op grond van enig vonnis en/of wettelijke plicht zij hiertoe niet gemachtigd is.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Holder Limited garandeert niet dat de informatie op de Website en de Dienst volledig, juist en/of accuraat is noch dat de Website vrij is van fouten, gebreken, malware en/of virussen. Holder Limited is in geen vorm aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de door een Gebruiker ter beschikking gestelde content op de Website of Dienst.

7.2 Holder Limited is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker die het gevolg is van diens gebruik van de Website (of de onmogelijkheid om de Website en de Dienst te gebruiken), daartoe (niet-uitsluitend) behorend de schade veroorzaakt door malware, virussen en/of de onjuistheid en onvolledigheid van de informatie op de Website, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van Holder Limited.

7.3 Holder Limited is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker die het gevolg is van het gebruik van de Diensten van Holder Limited. Holder Limited is niet aansprakelijk voor enig gebrek (in de kwaliteit) van haar Diensten. Holder Limited behoudt zich ten alle tijden het recht voor een Account te verwijderen, informatie van de Aanbieder en/of Gebruiker geheel of gedeeltelijk te verwijderen, af te schermen of ontoegankelijk te maken. Holder Limited is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker die het gevolg is van diens (tijdelijke) onmogelijkheid in contact te treden met een Aanbieder en/of de Dienst te gebruiken.

7.4 Holder Limited is uitdrukkelijk géén partij bij enig direct of indirect (seksueel) contact tussen de Gebruiker en de Aanbieder en/of andere Gebruiker. Het afnemen van een (erotische) dienst en/of contact bij een Aanbieder en/of andere Gebruiker geschiedt geheel op eigen rekening en risico van een Gebruiker. Holder Limited is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade, gevolgschade, vervangende schade en/of letselschade van de Gebruiker die het gevolg is van het contact tussen de Gebruiker en de Aanbieder en/of andere Gebruiker en/of de (erotische) dienst en/of contact tussen de Gebruiker en de Aanbieder en/of andere Gebruiker.

8. VRIJWARING

8.1 De Gebruiker zal Holder Limited haar functionarissen, directeuren, medewerkers, gevolmachtigden, agenten en de aan haar gelieerde ondernemingen vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van enige schade, waaronder (niet-uitsluitend) wordt verstaan alle claims, kosten, verliezen, aansprakelijkheidsverplichtingen en onkosten, die voortvloeien uit of verband houden met:

  • de schending van de Gebruiker van deze algemene voorwaarden of Overeenkomst
  • de schending van de rechten van een andere Gebruiker en/of een derde partij
  • de schending van de rechten van een Aanbieder of enig aan de Aanbieder gelieerde partij
  • het gebruik en misbruik van de Website of de Diensten van Holder Limited.

8.2 Indien Holder Limited door een (gemachtigde van een) Aanbieder en/of andere Gebruiker in een civiele of strafrechtelijke procedure wordt betrokken, behoudt Holder Limited zich het recht voor de Gebruiker op te roepen in vrijwaring, als getuige of als voegende partij. Ook behoudt Holder Limited het recht voor al haar schade voortvloeiend uit een dergelijke procedure volledig te verhalen op de Gebruiker, en op hem regres te zoeken.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten rustend op en voortvloeiend uit de Website en Diensten van Holder Limited, waaronder (niet-uitsluitend) worden verstaan de octrooi, merk-, handelsnaam-, auteurs-, (niet-geregistreerde) model-, domeinnaam en databankrechten, blijven te allen tijde eigendom van de Holder Limited. De Gebruiker erkent bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten als uitsluitend eigendom van Holder Limited.

9.2 Voor zover intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van de Website en de Diensten toekomen aan de Gebruiker, draagt de Gebruiker deze rechten onverwijld over aan Holder Limited, welke de overdracht accepteert. Indien een recht van intellectuele eigendom een akte of registratie vereist voor de overdracht daarvan, zal de Gebruiker alle redelijke inspanningen en samenwerking leveren om de overdracht te bewerkstelligen.

9.3 De Gebruiker zal zich onthouden van het registreren van de naam 'Holder Limited', 'KnullaX.se', en alle daarop soortgelijke namen, woordcombinaties, tekens en/of logo's, als merkrecht binnen de Benelux en de Europese Gemeesnchap. De Gebruiker zal zich onthouden van het gebruik van de handelsnaam 'Holder Limited', en alle daarop soortgelijke namen, woordcombinaties, tekens en/of logo's binnen het Nederlandse grondgebied.

9.4 De Gebruiker garandeert dat hij op zijn Account, de Dienst of de Website géén content plaatst die in strijd is met enig intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.

9.5 Indien de Gebruiker constateert dat een derde partij inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van Holder Limited, zal hij Holder Limited daarvan direct op de hoogte stellen.

9.6 De Gebruiker verbeurt een direct opeisbare, contractuele boete van EUR 2500 per inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van Holder Limited, en EUR 1000 per dag dat de inbreuk voortduurt.

10. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

10.1 De Overeenkomst tussen de Gebruiker en Holder Limited wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

10.2 De Gebruiker kan de Overeenkomst beëindigen door zijn Account permanent te verwijderen. Voor het permanent verwijderen van een account moet een Gebruiker een verzoek indienen bij de klantenservice.

10.3 Holder Limited heeft het recht de overeenkomst met de Gebruiker onmiddellijk te beëindigen indien de Gebruiker een bepaling uit deze Overeenkomst schendt, of (naar mening en inzicht van Holder Limited) de Website en/of een Dienst onjuist gebruikt of misbruikt.

10.4 Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend en/of in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag ten laste van hem is ingediend.

11. SLOTBEPALINGEN

11.1 Deze algemene voorwaarden en deze Overeenkomst zijn opgesteld naar Nederlands recht. Partijen hebben het Nederlands recht van toepassing verklaard op deze algemene voorwaarden en deze Overeenkomst.

11.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing is verklaard, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Den Haag.

Klicka här och registrera dig gratis